Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

RODO

                                                                                                     Dąbrowa Górnicza 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 32 w Dąbrowie Górniczej
  z siedzibą; 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 28 reprezentowane przez Dyrektora mgr Ewa Wiśniowiecka;
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: biuro@lumiconsulting.pl, Tel. 503 038 001;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • podejmowanie akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć
  i pozytywnego wizerunku przedszkola, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola nr 32 w Dąbrowie Górniczej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka
  w Przedszkolu nr 32 w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie
  z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,
 • w celu podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola jest dobrowolne. 

 

Ewa Wiśniowiecka

Dyrektor Przedszkola nr 32

w Dąbrowie Górniczej
 

Niniejsza klauzula została zamieszczona:

 1. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
 2. Na stronie internetowej przedszkola / BIP

 

                                                                                                   Dąbrowa Górnicza 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna
dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 32 w Dąbrowie Górniczej z siedzibą; 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 28 reprezentowane przez Dyrektora  mgr Ewa Wiśniowiecka;
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: biuro@lumiconsulting.pl, Tel. 503 038 001;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);
 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola nr 32 w Dąbrowie Górniczej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka
  w Przedszkolu nr 32 w Dąbrowie Górniczej;
 3. kategorie przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego dziecka;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. 6 niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.

Ewa Wiśniowiecka

Dyrektor Przedszkola nr 32

w Dąbrowie Górniczej

Niniejsza klauzula została zamieszczona:

 1. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
 2. Na stronie internetowej przedszkola / BIP

 

Klauzula informacyjna

dla osób wchodzących na teren obiektu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 32 w Dąbrowie Górniczej z siedzibą;
  41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleja Piłsudskiego 28 reprezentowane przez Dyrektora mgr Ewa Wiśniowiecka, tel. 32 262-20-30, e-mail: p32@dabrowa-gornicz.pl;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres email: biuro@lumiconsulting.pl, tel. 503 038 001;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz nauczycielom na terenie obiektu Przedszkola nr 32 w Dąbrowie Górniczej, poprzez ewidencjonowanie osób wchodzących/wychodzących w związku z Art. 68 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, z późniejszymi zmianami), na podstawie art. 6. Ust 1 lit. e RODO;
 4. Odbiorcą zebranych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania;
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia wstępu na teren Przedszkola nr 32 w Dąbrowie Górniczej, a tym samym bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli.
 9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny