Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole nr 32
 
 

Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 32 w Dąbrowie Górniczej z siedzibą: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 28, reprezentowane przez Wicedyrektora p.o. Dyrektora mgr Olgę Pytloch tel. 32 262 22 30, email: p32@edu.dabrowa-gornicza.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, z którym można skontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez kontakt bezpośredni: tel. 503 038 001, email: odo@cuw.dg.pl
 3. Dane osobowe uczniów  oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7.09.1991r. – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 25.08.2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r.
  – Prawo Oświatowe, Ustawą z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, m.in. w celu podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Przedszkola nr 32 w Dąbrowie Górniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,  organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres edukacji w Przedszkolu nr 32 w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
 • zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące
 • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 3. Posiada Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 4. Podanie danych osobowych dziecka w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu  nr 32 w Dąbrowie Górniczej,
 • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Przedszkola nr 32 w Dąbrowie Górniczej jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkowało pominięciem danych dotyczących Państwa dziecka w publikowanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w których brało udział
 1. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
   

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: